GİZLİLİK SÖZLEŞMEMİZ

Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”)

1. Taraflar İşbu Sözleşme; -------------------------------------------------------------------adresinde mukim-------------------------------------------------------(bundan sonra kısaca ‘------------’ olarak anılacaktır.)ile Ömerağa Mah. Alemdar Cd. Beyazhan İş Merkezi No:21 Kat:4 İZMİT/KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren İzmit Çeviri Merkezi (bundan sonra “Şirket” olarak adlandırılacaktır.) arasında aşağıda kararlaştırılan şartlar ve hükümler çerçevesinde karşılıklı mutabakatla akdedilmiştir. ------------ ve Şirket işbu Sözleşme’nin devam eden maddelerinde birlikte “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır.

2. Sözleşme’nin Amacı -------------- ile Şirket arasında yürütülmekte/yürütülecek olan belge çeviriçalışmaları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

3. Gizli Bilginin Tanımı Taraflardan birinin kendisi ya da çalışanlarınca diğer tarafa ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

4. Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde Gizli Bilgiler ’ini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan Gizli Bilgiler ‘in eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

  • a) büyük bir gizlilik içinde korumayı
  • b) herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
  • c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
Taraflar kendi Gizli Bilgiler ‘ini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın Gizli Bilgiler ‘ini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

5. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

  • a. Kamuya mal olmuş bilgiler
  • b. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

6. Resmi Mercilere Bildirim: Taraflar; yürürlükteki kanunlar gereği Gizli Bilgiler ‘in tamamının veya bir kısmının bildirilmesi resmi veya hukuki mercilerce talep edildiğinde, bu durumu derhal diğer tarafa bildirecektir. Paylaşılan bilgilerle ilgili olarak ait olduğu tarafa yazılı bildirim yapılacaktır.

7. Temsilciler ve İştirakler: Tarafların Temsilcileri ve İştirakleri de işbu sözleşme hükümlerine tabidir. Taraflar, Temsilcilerini ve İştiraklerini işbu Sözleşme ile bağlı kalmaları, üçüncü şahıslara ifşa etmemeleri ve bilgilerin gizliliği hususunda uyaracaktır. Her halükarda, Taraflar, işbu Sözleşme’nin Temsilcileri ve İştirakleri tarafından ihlal edilmesi halinde, doğrudan sorumlu olacağını kabul etmektedir. Taraflar; Gizli Bilgilerin bu Sözleşme ile izin verilenlerden başkasına ifşa edilmesini önlemek üzere her türlü gerekli ve uygun önlemleri almayı taahhüt etmektedir.

8. Geri Verme ve İmha Yükümlülüğü: Şirket; ----------------- dilediği zaman Gizli Bilgileri geri isteyebileceğini kabul eder. Şirket; herhangi bir zamanda -------------’ in talebi halinde, ------------------’e Şirket’in veya Temsilcilerinin veya İştiraklerinin elindeki Gizli Bilgiler’ in tüm suretlerini iade edeceği gibi, Şirket tarafından ya da Temsilcileri veya İştiraklerince kullanılan ve Gizli Bilgi içeren ya da yansıtan, bilumum analiz, derleme, araştırma ya da sair belge ve araçları (“Türev Bilgi”) imha edecek, söz konusu durumu yazılı olarak ---------’ e bildirecektir. Gizli Bilgi veya Türev Bilgi’ lerin dâhili idari kayıtlarının bir kısmını oluşturması veya iş teamüllerine uygun olarak alınmış yönetim kurulu kararlarında veya benzer nitelikteki belgelerde bulunması halinde bunları ve suretlerini gizlilik hükümleri çerçevesinde muhafaza edecektir. Söz konusu bilgilerin iade ya da imha edilmiş olmasına bakılmaksızın, Şirket işbu Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı kalmaya devam edecektir

9. Münhasır Hak Sahipliği Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

10. Alınması Gereken Önlemler Taraflar Gizli Bilgiler ’in Sözleşme ’ye aykırı bir şekilde Temsilciler ve İştirakleri tarafından açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgilere sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurmak ve uğradığı her türlü zararın tazminini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

11. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

12. Devir ve Süre İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu Sözleşme’ deki gizlilik yükümlülükleri süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir. Bu Sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez. Bu fıkranın amacı bakımından, işbu Sözleşme, Proje’ ye konu işlerle ilgili bir taahhüt, süresi uzatılmış bir niyet mektubu ya da sair yazılı ön sözleşme veya -----------tarafından yapılan bir teklif veya Şirket’in icap kabulü anlamına gelmemektedir.

13. Cezai Şart 13.1. Şirket; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırılık oluşturduğu veya Sözleşme’ den doğan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, hiçbir ikaz, ihtara ve/veya mahkeme ilanına gerek olmadan doğacak maddi ve manevi zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zararı----------’ e nakden ve defaten ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 13.2. Şirket, madde 13.1. kapsamında belirtilmiş cezai şart ile ilgili tüm itiraz haklarından peşinen feragat ettiğini, söz konusu cezai şart ile ilgili hiçbir itiraz ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme Bu Sözleşme’nin yorumunda işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

15. Kısmi Geçersizlik İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

16. Sözleşme Değişikliği Bu Sözleşme Taraflar’ ca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

17. Bildirimler Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşme'nin 1. maddesinde belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Ancak, temerrüt, fesih, rücu ihtarları noter, telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren diğer tarafa en geç 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilmediği takdirde, eski adres ve iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.

18. SON HÜKÜM İşbu Sözleşme; Taraflar’ ca okunmuş, anlaşılmış ve serbest iradeleri ile bir orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve Taraflar’ ın yetkili temsilcileri vasıtasıyla ……./..…../…….. tarihinde imzalanmıştır. Taraflar işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, kabul ettiğini, burada belirtilen bilgilerin doğru ve aralarındaki ticari ilişki süresinde ve sonrasında da süresiz olarak geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.